Chi tiết về Tác giả

Quí Đức, Lê Thị

  • S. 1(49) (2019) - Bài viết
    Những chuyển biến trong giáo dục nhà chùa ở Miến Điện dưới thời vua Mindon (1853-1878)
    Tóm tắt  PDF